Wednesday, December 30, 2009

külmetavad kohtlajärvelased- siin tuleb kiirelt lahendus leida


Mitmetes Kohtla-Järve kortermajades ei köeta juba tükk aega, kuna ühistutel on võlg soojatootjale.

Ohvrid on sealhulgas ka need koduomanikud, kes on tasunud sooja eest korralikult. See olukord tundub ilmselgelt ebaõiglane: ühel pool sooja eest tasunud koduomanik ja teisel pool äriühing, kellel on seaduse järgi õigus lihtsalt kogu majas seitsmepäevase etteteatamisega soojus kinni keerata. Siin on õigused ja kohustused kodutarbija jaoks, kes täidab oma kohustusi, ilmselgelt kaldu. Veelgi ebaloomulikum on olukord, kui võrdleme kaugkütteseadust ja maagaasiseadust:

1. kaugkütteseaduse § 17 järgi võib kodutarbijal seitsempäevase etteteatamisega sooja kinni keerata kui on võlgnevus

2. Maagaasiseaduse § 26 ütleb, et kui kodutarbija on jätnud müüjaga sõlmitud lepingus ettenähtud tasu tasumata ning kodutarbija kasutab gaasi alalise elukohana kasutatava eluruumi kütmiseks, võib gaasivarustuse ajavahemikus 1. oktoobrist kuni 1. maini katkestada alles pärast seda, kui käesoleva paragrahvi lõikes 4 nimetatud teatise saatmisest on möödunud 60 päeva.

Seega on tegemist sarnaste tarbijarühmade puhul erinevate aegadega: 7 päeva ja 60 päeva. On endastmõistetav, et tarbijad tasuvad oma kohustuse tootja ees, kuid seda ju osad korteriomanikud on teinud. Neilt kes ei maksa on ühistul enam kui keerukas korteriomandi kui tagatisvara realiseerimise kaudu nii lühikese aja jooksul raha saada. Pealegi on selge, et keegi ju mingit mõistlikku raha mitteköetavas hoones oleva elamispinna eest ei maksa.

See olukord on talumatu ja ebaõiglane külmetavates eluruumides elavatele inimestele, kes pealegi on oma kohustused täitnud. Olemas on ka reaalne oht tervisele. Pöördun täna õiguskantsleri poole ja palun tal ombudsmani ülesannetes hinnata inimeste põhiõiguste kaitset nendes hoonetes ning analüüsida, kas on maagaasi seaduse ja kaugkütte seaduse sätete vahel ebamõistlik teatud tarbijate õiguste kitsendamine. Pikemas plaanis tuleb meil korteriühistu seadus ja eelpool nimetatud seadused üle vaadata, et kohustusi korralikult täitev tarbija ei oleks taolises kaitsetus olukorras.

Loodan, et soojatootja leiab lahenduse ja annab sooja neile majadele näiteks sellisel kokkuleppel: ühistud loovutavad nõudeõigused mittemaksnud korteriomanikele soojatootja kasuks. (taoline kaitseklausel võiks tuleviks ka ühe võimalusena ka seaduses olla). Loodan, et maavanem ja ka Kohtla-Järve linnavalitsus pakkuvad välja oma ettepanekud millest reaalne kasu oleks (ka linn võib võtta ise need nõude üle ja garanteerida soojatootjale hiljem pärast nõuete tasumist soojuse eest masmine). Ühesõnaga, siin on mitmeid võimalusi, mida tuleb kiirelt kasutada.

Soovin nõnda töiselt kõigile head vana aasta lõppu!
No comments: